Kawasaki KLR Forum banner
2008 Kawasaki KLR 650 (GREEN AND BLACK)
2012 Kawasaki KLR650 (Black)
2007 Honda XR650L (Red)
2015 Kawasaki KLR650 (White and Blue, for now....)
2014 Kawasaki KLR 650 NE (Black/Green)
2008 Kawasaki KLR 650 (Red,silver, black)
2009 Kawasaki KLR 650 (Black)
2014 Kawasaki KL650EES (White, Black, Kawasaki Green)
1986 Kawasaki kl650-A1 Tengai (was red now black/silver)
2012 Kawasaki KLR 650 (Red & White)
2008 Kawasaki KLR 650 (Red/Slver)
2004 Kawasaki KLR650 (Blue/Gray)
2004 Kawasaki KLR 650 (Red)
Top